Nowości
 
Statut

STATUT FUNDACJI VALERE VITA

 

(Tekst jednolity statutu zgodny z uchwałą zmieniającą z dnia 09.09.2015)

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja została ustanowiona przez Kamila Wronę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Wojtaszek w kancelarii notarialnej w Świdniku, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, w dniu  27.07.2015
 2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Valere Vita

 

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Turka, w gminie Wólka.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

 

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

Celem Fundacji jest:

1)         Prowadzenie działań na rzecz szeroko pojętego zdrowia społeczeństwa, w tym ochrona i promocja zdrowia, promowanie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego oraz organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomość społeczną na temat zagrożeń zdrowia,

2)         Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki, poprzez wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zasad właściwego żywienia, a także upowszechnianie wiedzy, rozwiązań i osiągnięć dietetyki jako nauki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zmierzającej do poprawy zdrowia całego społeczeństwa,

3)         Działania na rzecz profilaktyki oraz leczenia niedowagi, nadwagi, otyłości i chorób im towarzyszących, a także dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób dietozależnych i cywilizacyjnych osób w każdym wieku, oraz dietetyczne wsparcie osób z wszelkimi jednostkami chorobowymi,

4)         Organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5)         Podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki, krajoznawstwa, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, a także realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym promowanie idei zrównoważonego rozwoju,

6)         Udzielanie wsparcia i pomocy społecznej osobom szczególnie narażonym na wykluczenia społeczne m.in. bezrobotnym, zagrożonym zwolnieniem z pracy, niepełnosprawnym, seniorom, osobom w wieku emerytalnym, osobom starszym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym  promocja zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa i społeczna tychże osób, a także prowadzenie działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy ich sytuacji materialnej, fizycznej i psychicznej,

7)         Prowadzenie działań na rzecz leczenia niepłodności, poszerzanie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki, jak również podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i postaw godzących w godność człowieka, zwłaszcza dyskryminowanego ze względu na sposób poczęcia oraz udzielanie osobom borykającym się z problemem niepłodności wszechstronnej pomocy.

 

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez:

1)         Dietoterapię i dietoprofilaktykę chorób dietozależnych i cywilizacyjnych osób w każdym wieku,  oraz dietetyczne wsparcie osób z wszelkimi jednostkami chorobowymi,

2)         Działanie w kierunku poprawy zdrowia ludności, edukacja żywieniowa oraz inspirowanie do życia w zdrowiu, szczęściu i harmonii,

3)         Organizację programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat chorób dietozależnych, cywilizacyjnych, dietoterapii, dietoprofilaktyki, turystyki medycznej oraz problemów związanych z bezpłodnością i jej leczeniem,

4)         Analizę środowiska związanego z żywnością człowieka oraz badania dotyczące odżywania i diety, oraz chorób i powikłań wynikających z zaburzeń prawidłowego żywienia,

5)         Działanie na rzecz profilaktyki oraz leczenia nadwagi i otyłości i chorób im towarzyszących, organizację i wsparcie badań oceniających stan zdrowia i predyspozycje osób  do chorób dietozależnych, niedowagi, nadwagi i otyłości,

6)         Wsparcie w zakresie promocji i pomocy w rozwoju świadomości żywieniowej ludzi w każdym wieku,

7)         Wsparcie prawidłowego odżywania poprzez catering dietetyczny i współpracę z obiektami gastronomicznymi oraz wsparcie w zakresie doboru właściwych produktów żywieniowych,

8)         Świadczenie usług w zakresie doradztwa żywieniowego, psychodietetycznego i psychologicznego oraz organizowanie systemów poradnictwa dla osób potrzebujących wsparcia w każdym wieku.

9)         Budowę świadomości żywieniowej kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz wsparcie w zakresie prawidłowego żywienia niemowląt i dzieci,

10)      Opracowanie i realizacja programów pomocy skierowanych do dzieci, młodzieży , dorosłych, seniorów, osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży i w okresie laktacji w zakresie szeroko pojętej tematyki dietetycznej i żywieniowej,

11)      Wspieranie, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, ośrodków i miejsc, które działają na korzyść zdrowiu i naturze, ułatwienie dostępu do obiektów, wszelkiej infrastruktury sportowej promującej każdą aktywność fizyczną, dostęp do trenerów i instruktorów oraz ułatwienie dostępu do dietetyka i gabinetów dietetycznych,

12)      Edukowanie, tworzenie projektów, organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów oraz organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki żywieniowej, technologii produkcji, bezpieczeństwa i higieny żywności, aktywności fizycznej oraz rekreacji jak i zagrożeń jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne dla wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz popularyzowanie tych wartości,

13)      Stworzenie platformy informacji z uwzględnieniem najnowszej wiedzy medycznej, psychologicznej i nauki o żywieniu,

14)      Promocję produktów i wyrobów ekologicznych,

15)      Popularyzację wiedzy na temat tradycyjnych polskich produktów i zdrowego żywienia,

16)      Przyczynianie się do wdrażania najnowszych osiągnięć technologicznych i wsparcia producentów żywności w zakresie prowadzonej przez nich produkcji,

17)      Współpracę z producentami leków i suplementów diety w zakresie wsparcia procesów dietetycznych ludności,

18)      Współpracę z instytucjami, ośrodkami medycznymi, firmami farmaceutycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami fundacji,

19)      Współpracę z krajowym i zagranicznym środowiskiem medycznym, z lekarzami (m.in. obesitolog, diabetolog), dietetykami i położnymi, wymianę doświadczeń, szkolenia, badania naukowe,

20)      Edukowanie, tworzenie projektów oraz organizowanie szkoleń z zakresu suplementów diety i odżywiania w sporcie dla  wszystkich grup społecznych oraz popularyzowanie tych wartości,

21)      Współpracę z organami administracji rządowej, władzami samorządowymi, sektorem gospodarki państwowej, środkami masowego przekazu, z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki,

22)      Prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianego prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki jako czynnika zapobiegającego powstawania chorób, wspomagającego leczenie oraz zapewniającego prawidłowy rozwój, wzrost i wydolność organizmu w jego rozwoju osobniczym,

23)      Działanie zmierzające do poszerzenia wiedzy i świadomości o zasadach żywienia człowieka zalecanych w celach profilaktycznych, dietoprofilaktycznych lub nawet jako terapia czy wspomaganie terapii różnych chorób w tym zwłaszcza chorób dietozależnych,

24)      Upowszechnianie wiedzy, rozwiązań i osiągnięć dietetyki jako nauki o zasadach żywienia człowieka oraz w różnych stanach fizjologicznych i chorobowych oraz wpływie składników diety na rozwój i leczenie różnych schorzeń, w tym przeciwdziałanie niedożywieniu, otyłości i nadwagi,

25)      Wspomaganie, wspieranie i upowszechnianie szeroko rozumianej kultury fizycznej zmierzającej do poprawy zdrowia całego społeczeństwa,

26)      Intensyfikację prowadzonych działań na rzecz żywienia i aktywności kobiet w ciąży, w okresie połogu i laktacji, a także propagowanie wiedzy, działań i doświadczeń w żywieniu noworodków i dzieci, zmierzających do poprawy zdrowia dziecka i utrzymania kobiety i matki w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym,

27)      Prowadzenie działań na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

28)      Organizowanie imprez mających na celu promocję kultury i sztuki,

29)      Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

30)      Prowadzenie działalności charytatywnej,

31)      Współpracę z właściwymi organami administracji państwowej i lokalnej NFZ, podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pomocy społecznej oraz oświaty,

32)      Promocję i działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki, a także całokształtu materialnego i duchowego dorobku ludzkości, ogółu wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności,

33)      Prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

34)      Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

35)      Organizację integracji, szkoleń, spotkań, zajęć dla osób w wieku powyżej 50 lat,

36)      Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób, które pozostają bez pracy lub są zagrożone zwolnieniem z pracy, oraz aktywizacja społeczna osób w każdym wieku,

37)      Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

38)      Prowadzenie działań na rzecz wspierania osób po 50 roku życia(seniorów) we wszystkich aspektach ich życia poprzez upowszechnianie i promowanie wszelkich przejawów aktywności ruchowej, kultury fizycznej ,sportu, aktywnej turystyki oraz promowanie idei aktywnego zdrowego starzenia się,

39)      Prowadzenie działań na rzecz promocji turystyki i krajoznawstwa,

40)      Organizowanie, tworzenie i promocja różnych form aktywnego wypoczynku i turystyki oraz różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

41)      Propagowanie, prowadzenie i rozwój integracyjnych form turystyki, sportu, rekreacji ruchowej, kierowanych do każdego odbiorcy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny, planowanie i organizowanie życia sportowego, rekreacyjnego i turystycznego, angażowanie do różnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych a także imprez o różnym zasięgu, wspieranie i organizowanie szkoleń, imprez rekreacyjnych, zawodów i targów turystycznych,

42)      Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

43)      Podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki, krajoznawstwa, dorobku kultury materialnej i duchowej człowieka ze znajomością zagadnień społecznych oraz ekonomiczno-prawnych określających miejsce tegoż dorobku we współczesnym świecie, a także promocję i wsparcie budowy w każdym człowieku postawy ekologicznej, w tym działanie na rzecz ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego jako działania wspierające rozwój gospodarczy,

44)      Promocję Rzeczpospolitej Polskiej za granicą oraz promocję aktywnego wypoczynku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

45)       Działanie na rzecz wyrównywania różnic w dostępie do usług zdrowotnych pomiędzy Polską a innymi krajami i eliminowanie kosztów pośrednich,

46)      Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

47)      Promocja usług medycznych wykonywanych na terenie RP na całym świecie oraz organizacja dostępu do tych usług dla pacjentów innych krajów, organizowanie turystyki medycznej,

48)      Działania zmierzające do promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym prezentacja oferty turystycznej, usług turystycznych, usług medycznych, organizacja wycieczek, pobytów dla obcokrajowców , rozwój szeroko rozumianej turystyki medycznej poprzez organizowanie dostępu do tych usług dla obywateli innych krajów jak również rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami jako działanie wspomagające rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości,

49)      Działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

50)      Prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych metod diagnostyki i leczenia niepłodności, które dostępne są zarówno w kraju jak i na świecie,

51)      Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i  postaw godzących w godność człowieka, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na sposób poczęcia i udzielanie im oraz ich rodzinom wszechstronnej pomocy, w tym organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się,

52)      Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności,

53)      Współpracę z instytucjami, ośrodkami medycznymi, firmami farmaceutycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami fundacji,

54)      Dążenie do uznania niepłodności za chorobę i działanie na rzecz zwiększenia dostępności leczenia oraz prowadzenie działań na rzecz zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności,

55)      Organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się oraz przygotowujących do adopcji, prowadzonych przez psychoterapeutę i psychologa,

56)      Promocja i organizacja wolontariatu, pomocy społecznej, równouprawnienia oraz dialogu społecznego,

57)      Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej,

58)      Prowadzenie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

59)      Prowadzenie działalność statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,

60)      Ewaluacje, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji członków i pracowników fundacji,

61)      Organizowanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu realizacji zadań statutowych,

62)      Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji,

63)      Fundowanie nagród i wyróżnień oraz tytułu Partnera Fundacji dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji,

64)      Wsparcie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, podejmujących działania zbieżne z przyjętymi celami niniejszego statutu,

65)      Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.

 

§ 7.

 1. Fundacja realizując swoje cele współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami medycznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi partnerami społecznymi.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.005,00 zł (słownie: dwa tysiące pięć złotych), utworzony z wpłaty Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z funduszu założycielskiego, 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą.

 

§ 9.

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1)              prowadzonej działalności gospodarczej,

2)              darowizn, spadków i zapisów,

3)              dotacji, subwencji oraz grantów,

4)              zbiórek i imprez publicznych,

5)              majątku Fundacji.

6)              odsetek bankowych,

7)              innych źródeł.

 1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizacje celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Fundacja, jako przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą Fundacji jest jej nazwa.

 

§ 11.

1)         Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), może być:

1)         Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,

2)         Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,

3)         Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z,

4)         Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,

5)         Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,

6)         Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,

7)         Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31.Z,

8)         Działalność taksówek osobowych – PKD 49.32.Z,

9)         Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z,

10)      Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,

11)      Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,

12)      Przygotowywanie  podawanie napojów – PKD 56.30.Z,

13)      Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,

14)      Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,

15)      Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,

16)      Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,

17)      Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,

18)      Ubezpieczenia na życie – PKD 65.11.Z,

19)      Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – PKD 65.12.Z,

20)      Fundusze emerytalne – PKD 65.30.Z,

21)      Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,

22)      Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z,

23)      Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z,

24)      Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z,

25)      Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,

26)      Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,

27)      Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

28)      Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

29)      Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A,

30)      Badania naukowe i prace w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z,

31)      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,

32)      Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,

33)      Badania rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

34)      Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,

35)      Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,

36)      Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników – PKD 78.30.Z,

37)      Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A,

38)      Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B,

39)      Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z,

40)      Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – PKD 79.90.A,

41)      Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B,

42)      Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,

43)      Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,

44)      Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,

45)      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,

46)      Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,

47)      Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,

48)      Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

49)      Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z,

50)      Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A,

51)      Działalność paramedyczna – PKD 86.90.D,

52)      Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E,

53)      Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,

54)      Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z,

55)      Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,

56)      Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,

57)      Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,

58)      Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,

59)      Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z,

60)      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 94.99.Z,

61)      Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z,

62)      Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.

2)         Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady lub inne jednostki organizacyjne powołując jednocześnie ich kierowników. Kierownicy zakładów bądź jednostek organizacyjnych mają kompetencje w zakresie zarządzania w granicach udzielonego im przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa.

 

§ 12.

 1. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja może udzielić prokury.
 2. Prokurenta ustanawia i odwołuje Zarząd Fundacji jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu.
 3. Do ważności udzielenia prokury wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Fundatora obejmująca imię i nazwisko przyszłego prokurenta.
 4. Do ważności odwołania prokury wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Fundatora.

 

Rozdział V. Fundator

§ 13.

 1. Po powstaniu Fundacji Fundatorowi przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie.
 2. Fundator, m.in.:

1)     może nadzorować działalność Fundacji, a w szczególności sprawować kontrolę nad stanem majątkowym Fundacji,

2)     może żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,

3)     powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji oraz wskazuje Prezesa Zarządu,

4)     udziela zgody na udzielenie i odwołanie prokury,

5)     podejmuje decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,

6)     podejmuje decyzję o połączeniu z inną fundacją,

7)     podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji oraz wskazuje cel, na który zostanie przekazany majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji.

 

Rozdział VI. Organy Fundacji

§ 14.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

§ 15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora, na czas nieoznaczony.
 2. Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowisko.
 3. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1)    złożenia pisemnej rezygnacji,

2)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej,

3)    śmierci,

4)    odwołania ze składu Zarządu.

 1. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie, w szczególności w przypadku:

1)    nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

2)    naruszenia postanowień statutu Fundacji,

3)    postawienia członkowi Zarządu przez właściwe organy zarzutów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

4)    zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania Fundatora do Zarządu lub danego członka Zarządu,

5)    utraty zdolności do sprawowania funkcji członka Zarządu na skutek wypadku, poważnej choroby, ułomności lub innej sytuacji losowej.

 

§ 16.

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację i pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
 2. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu, w imieniu Fundacji zawiera pełnomocnik powołany w tym celu uchwałą Zarządu. Umowy o pracę z innymi członkami Zarządu, w imieniu Fundacji zawiera Prezes Zarządu.

 

§ 17.

Do kompetencji Zarządu należy:

1)         realizacja celów statutowych,

2)         sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

3)         sporządzanie planów działania Fundacji i planów finansowych,

4)         uchwalania regulaminów,

5)         zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

6)         sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy i przekazywanie ich Fundatorowi oraz właściwym podmiotom,

7)         przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych,

8)         propagowanie celów, dla których fundacja została ustanowiona,

9)         ustanowienie prokurenta oraz udzielanie wszelkich pełnomocnictw,

10)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Fundatora lub innych organów.

 

§ 18.

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.
 4. Prezes zarządu zwołuje posiedzenia wysyłając pozostałym członkom Zarządu informacje o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadku braku możliwości zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, zawiadomienie może być dokonane listem poleconym wysłanym na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Członkowie Zarządu podają Prezesowi na piśmie adres poczty elektronicznej, na który mają być wysyłane zawiadomienia o posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu mają obowiązek niezwłocznego informowania o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej. Informacja o zmianie adresu poczty elektronicznej winna wskazywać nowy adres poczty elektronicznej oraz mieć formę pisemną pod rygorem jej bezskuteczności. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni podany adres poczty elektronicznej uważa się za doręczoną.
 6. Dla ważności posiedzenia Zarządu wymaganym jest aby wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z posiedzenia prowadzonego telefonicznie spisuje się protokół, który powinien być następnie podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 8. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, decyzje Zarządu podejmowane są za pomocą uchwał.
 9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. Zwykła większość głosów oznacza więcej głosów „za” niż „przeciw”. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa.

 

Rozdział VII. Sposób reprezentacji

§ 19.

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem.

 

Rozdział VIII. Zmiana statutu

§ 20.

 1. Statut fundacji może być zmieniony, a zmiana statutu może dotyczyć również celów Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Fundator, po konsultacji z Zarządem Fundacji.
 3. W przypadku zmiany statutu Fundacji, Zarząd Fundacji niezwłocznie sporządza tekst jednolity statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa go właściwym organom.

 

Rozdział IX. Połączenie Fundacji i likwidacja Fundacji

§ 21.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją o podobnych celach działania.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji określa warunki połączenia oraz podejmuje wszelkie działania niezbędne do przeprowadzenia procedury połączenia. Ostateczną decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator, który udziela Zarządowi Fundacji zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia i/lub upoważnienia do podpisania umowy o połączeniu.

 

§ 22.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie:

1)         wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacji, lub

2)         podjęcia przez Fundatora, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, decyzji o likwidacji Fundacji.

 1. Likwidatorem Fundacji zostaje Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora w decyzji o likwidacji.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na realizację celów określonych w § 5 statutu i przekazany na rzecz jednej lub kilku organizacji działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkretne cele oraz organizację zostaną wskazane przez Fundatora w decyzji o likwidacji.

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Teks jednolity statutu został przyjęty dnia 09.09.2015 w Turce

Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita