Nowości
 
Działalność Statutowa

Fundacja posiada osobowość prawną, a czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy w wybranych językach obcych.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Fundacja realizując swoje cele współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami medycznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi partnerami społecznymi.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez:

Dietoterapię i dietoprofilaktykę chorób dietozależnych i cywilizacyjnych osób w każdym wieku,  oraz dietetyczne wsparcie osób z wszelkimi jednostkami chorobowymi,

Działanie w kierunku poprawy zdrowia ludności, edukację żywieniową oraz inspirowanie do życia w zdrowiu, szczęściu i harmonii,

Analizę środowiska związanego z żywnością człowieka oraz badania dotyczące odżywania i diety, oraz chorób i powikłań wynikających z zaburzeń prawidłowego żywienia,

Wsparcie w zakresie promocji i pomocy w rozwoju świadomości żywieniowej ludzi w każdym wieku,

Świadczenie usług w zakresie doradztwa żywieniowego, psychodietetycznego i psychologicznego oraz organizowanie systemów poradnictwa dla osób potrzebujących wsparcia w każdym wieku.

Budowę świadomości żywieniowej kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz wsparcie w zakresie prawidłowego żywienia niemowląt i dzieci,

Wspieranie, promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, ośrodków i miejsc, które działają na korzyść zdrowiu i naturze, ułatwienie dostępu do obiektów, wszelkiej infrastruktury sportowej promującej każdą aktywność fizyczną, dostęp do trenerów i instruktorów oraz ułatwienie dostępu do dietetyka i gabinetów dietetycznych,

Edukowanie, tworzenie projektów, organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów oraz organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki żywieniowej, technologii produkcji, bezpieczeństwa i higieny żywności, aktywności fizycznej oraz rekreacji jak i zagrożeń jakie niosą ze sobą choroby cywilizacyjne dla wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz popularyzowanie tych wartości,

Promocję produktów i wyrobów ekologicznych,

Popularyzację wiedzy na temat tradycyjnych polskich produktów i zdrowego żywienia,

Współpracę z instytucjami, ośrodkami medycznymi, firmami farmaceutycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami fundacji,

Współpracę z organami administracji rządowej, władzami samorządowymi, sektorem gospodarki państwowej, środkami masowego przekazu, z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki,

Intensyfikację prowadzonych działań na rzecz żywienia i aktywności kobiet w ciąży, w okresie połogu i laktacji, a także propagowanie wiedzy, działań i doświadczeń w żywieniu noworodków i dzieci, zmierzających do poprawy zdrowia dziecka i utrzymania kobiety i matki w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym,

Prowadzenie działań na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

Prowadzenie działalności charytatywnej,

Prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób, które pozostają bez pracy lub są zagrożone zwolnieniem z pracy, oraz aktywizacja społeczna osób w każdym wieku,

Prowadzenie działań na rzecz wspierania osób po 50 roku życia(seniorów) we wszystkich aspektach ich życia poprzez upowszechnianie i promowanie wszelkich przejawów aktywności ruchowej, kultury fizycznej ,sportu, aktywnej turystyki oraz promowanie idei aktywnego zdrowego starzenia się,

Propagowanie, prowadzenie i rozwój integracyjnych form turystyki, sportu, rekreacji ruchowej, kierowanych do każdego odbiorcy bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny i ekonomiczny, planowanie i organizowanie życia sportowego, rekreacyjnego i turystycznego, angażowanie do różnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w różnych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych a także imprez o różnym zasięgu, wspieranie i organizowanie szkoleń, imprez rekreacyjnych, zawodów i targów turystycznych,

Promocję Rzeczpospolitej Polskiej za granicą oraz promocję aktywnego wypoczynku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Promocja usług medycznych wykonywanych na terenie RP na całym świecie oraz organizacja dostępu do tych usług dla pacjentów innych krajów, organizowanie turystyki medycznej,

Działania zmierzające do promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym prezentacja oferty turystycznej, usług turystycznych, usług medycznych, organizacja wycieczek, pobytów dla obcokrajowców , rozwój szeroko rozumianej turystyki medycznej poprzez organizowanie dostępu do tych usług dla obywateli innych krajów jak również rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami jako działanie wspomagające rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości,

Prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych metod diagnostyki i leczenia niepłodności, które dostępne są zarówno w kraju jak i na świecie,

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i  postaw godzących w godność człowieka, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na sposób poczęcia i udzielanie im oraz ich rodzinom wszechstronnej pomocy, w tym organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się,

Współpracę z instytucjami, ośrodkami medycznymi, firmami farmaceutycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami fundacji,

Promocja i organizacja wolontariatu, pomocy społecznej, równouprawnienia oraz dialogu społecznego,

Wsparcie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, podejmujących działania zbieżne z przyjętymi celami niniejszego statutu,

Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.

Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita