Nowości
 
Cele

Celem Fundacji jest:

1)         Prowadzenie działań na rzecz szeroko pojętego zdrowia społeczeństwa, w tym ochrona i promocja zdrowia, promowanie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego oraz organizowanie przedsięwzięć wspierających świadomość społeczną na temat zagrożeń zdrowia,

2)         Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki, poprzez wspieranie działań zmierzających do poszerzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zasad właściwego żywienia, a także upowszechnianie wiedzy, rozwiązań i osiągnięć dietetyki jako nauki oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej zmierzającej do poprawy zdrowia całego społeczeństwa,

3)         Działania na rzecz profilaktyki oraz leczenia niedowagi, nadwagi, otyłości i chorób im towarzyszących, a także dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób dietozależnych i cywilizacyjnych osób w każdym wieku, oraz dietetyczne wsparcie osób z wszelkimi jednostkami chorobowymi,

4)         Organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki, prowadzenie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5)         Podejmowanie działań wspierających rozwój turystyki, krajoznawstwa, promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, a także realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym promowanie idei zrównoważonego rozwoju,

6)         Udzielanie wsparcia i pomocy społecznej osobom szczególnie narażonym na wykluczenia społeczne m.in. bezrobotnym, zagrożonym zwolnieniem z pracy, niepełnosprawnym, seniorom, osobom w wieku emerytalnym, osobom starszym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym  promocja zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa i społeczna tychże osób, a także prowadzenie działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy ich sytuacji materialnej, fizycznej i psychicznej,

7)         Prowadzenie działań na rzecz leczenia niepłodności, poszerzanie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki, jak również podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i postaw godzących w godność człowieka, zwłaszcza dyskryminowanego ze względu na sposób poczęcia oraz udzielanie osobom borykającym się z problemem niepłodności wszechstronnej pomocy.

Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita